Zadzwoń

+ 48 692 696 313

Wyślij email

urbaneksklep@gmail.com

38- 420 Korczyna

ul. St. Pigonia 26

Regulamin świadczenia usług

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia na rzecz Użytkownika Usług poprzez witrynę dostępną pod adresem urbaneksklep.pl

1. DEFINICJE

 1. Przez odwołanie do pojęć używanych w niniejszym Regulaminie pisanych dużą literą rozumiemy::
  1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  2. Dostawca – firma świadcząca usługi logistyki i przewozu przesyłek;
  3. Klient – osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu w Sklepie;
  4. Kodeks Cywilny– ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  5. Konsument – osoba fizyczna, która zamówiła Usługę w ramach Witryny w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Koszyk – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Witryny polegająca na utrzymywaniu przez Usługodawcę zbioru Towarów wybranych przez Użytkownika;
  7. Opłata – wynagrodzenie Dostawcy;
  8. Regulamin – niniejszy Regulamin określający;
  9. Pełnomocnik – Dostawca lub inna osoba upoważniona przez Klienta do odbioru towaru w Sklepie;
  10. Rezerwacja – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Witryny polegająca na przekazaniu do Sklepu oświadczenia Klienta w zakresie oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów w Sklepie oraz zapłaty ceny.
  11. Sklep – sklep stacjonarny prowadzony przez Andrzeja Urbanka pod adresem ul. Stanisława Pigonia 26, 38-420 Korczyna;
  12. Towar – alkohole dostępne w Sklepie. Na potrzeby świadczenia Usług przez Towar rozumie się wyłącznie produkty oferowane wyłącznie w Sklepie;
  13. Usługi – usługi świadczone za pomocą Witryny przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem;
  14. Usługodawca – Gospodarstwo Rolne Urbanek Andrzej ul. Stanisława Pigonia 26, 38-420 Korczyna; NIP: 684 255 76 63;
  15. Wydanie Zamówienia – usługa polegająca na wydaniu Towaru Pełnomocnikowi;
  16. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca Konto Użytkownika;
  17. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  19. Witryna – należąca do Usługodawcy witryna internetowa znajdująca się pod adresem: https://urbanek.agro.pl

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin zawiera ogólne warunki umowy świadczenia usług drogą elektroniczną szczegółowo wskazanych poniżej w jego treści.
 2. Regulamin określa również wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług, zasady postępowania reklamacyjnego, zasady rozwiązywania zawartych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, informacje o możliwości polubownego rozwiązania sporu.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 3 usługi świadczone są przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z Regulaminem oraz indywidualnie uzgodnionymi warunkami.
 4. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem:
  • poczty e-mail: kontakt@urbanek.agro.pl
  • pocztą na adres siedziby.
 5. Usługa Odbioru Zamówienia świadczona jest na warunkach określonych przez Pełnomocnika będącego podmiotem trzecim świadczącym usługi logistyczne i przewozu – wybranym i opłaconym przez Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Odbioru Zamówienia.

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

 1. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkonik następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu;
  • aktualnej przeglądarki internetowej:
   • Chrome; Firefox; MS Internet Explorer; Microsoft Edge; Opera lub Safari w najnowszej wersji;
  • przeglądarka musi umożliwiać wykonywanie skryptów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies niezbędnych do funkcjonowania Witryny
 2. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Witryny spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Witryny z infrastrukturą techniczną lub systemem Klienta spowodowaną indywidualną konfiguracją.

4. KOSZYK

 1. Usługa Koszyka świadczona jest nieodpłatnie.
 2. Korzystanie z Usługi wymaga zapisania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 3. Koszyk jest Usługą świadczoną przez czas określony. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usługi poprzez udostępniony usunięcie plików cookies lub kontakt z Usługodawcą. Rezygnacja z Usługi oznacza usunięcie wszelkich danych z nią powiązanych.

5. USŁUGA REZERWACJI

  1. Rezerwacja świadczona jest nieodpłatnie niezależnie od korzystania z innych Usług. Skorzystanie z Usługi wymaga zainstalowania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
  2. Rezerwacja Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu możliwa jest przez podanie niezbędnych danych wskazanych w dedykowanym formularzu, wskazanie produktów mających podlegać zakupowi i sposobu odbioru oraz potwierdzenia przez Sklep dostępności Towaru.
  3. Ceny Towarów w Sklepie są podane w polskich złotych i uwzględniają podatek od towarów i usług wg stawek na dzień zawarcia umowy sprzedaży (cena brutto).
  4. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dodatkowych usług Dostawców i wszelkich innych kosztów, które Klient zgodnie z własnym wyborem zobowiązuje się ponieść w związku z ewentualnym korzystaniem z odbioru przez Pełnomocnika/
  5. Cena zamieszczona na Witrynie wiąże Sklep pod warunkiem potwierdzenia Rezerwacji. Wydanie Towaru w Sklepie uzależnione jest od zapłaty pełnej ceny.
  6. Cenę można uiścić za pośrednictwem jednego z następujących sposobów:
   • płatność online,
   • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sklepu,
   • osobiście w Sklepie.
  7. Zasady świadczenia usług płatniczych przez podmioty trzecie określa odrębny regulamin.
  8. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt usług podmiotów trzecich.
  9. O ile nie wskazano wyraźnie inaczej, cena obejmuje jedną sztukę Towaru.
  10. Klient może odebrać Towar podlegający Rezerwacji w godzinach pracy Sklepu.
  11. Prezentacja Towarów w Witrynie ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd Towarów w zakresie cech drugorzędnych (wysycenie barwy i odcień opakowania, rozmiar w stosunku do innych przedmiotów) może odbiegać od sposobu zaprezentowania na stronie. Wyłącznym źródłem informacji o produkcie są informacje podawane w opisie lub udzielone w korespondencji przez Sklep oraz ich eskpozycja w Sklepie.

6. USŁUGA WYDANIA ZAMÓWIENIA

 1. Usługa Wydania Zamówienia wymaga dokonania Rezerwacji i jest świadczona nieodpłatnie.
 2. Towary oferowane w Sklepie internetowym objęte są dostawą realizowaną przez Sklep zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.
 3. Dostawa jest świadczona przez podmiot wybrany przez Usługobiorcę i na jego ryzyko.
 4. Usługodawca zobowiązuje się wydać Towar Klientowi lub Pełnomocnikowi wskazanemu przez Klienta. Wskazanie Pełnomocnika może odbyć się na etapie składania Rezerwacji lub w każdym innym czasie po jej potwierdzeniu drogą elektroniczną lub na piśmie. Sklep zastrzega możliwość kontaktu z Klientem w celu weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie umowy przewozu realizowanej przez Dostawcę.
 6. W przypadku korzystania z usług wybranego Dostawcy, Usługobiorca akceptuje warunki przewozu określone przez Dostawcę.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA I NIEZGODNOŚC Z UMOWĄ

 1. Klient będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 38 pkt. 12) ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje mu ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w art. 27 ww. ustawy w przypadku otwarcia Towaru przez Klienta lub Pełnomocnika.
 2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta – w terminie 14 dni od otrzymania Towaru.
 3. Niezależnie od postanowień ust. 2, Użytkownikowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od Usługi Rezerwacji do momentu zawarcia umowy sprzedaży Towaru.
 4. Odstąpienie następuje poprzez wysłanie formularza odstąpienia (stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu) lub samodzielnie złożonego oświadczenia o odstąpieniu na adres Sklepu zawierającego co najmniej dane Klienta i wskazanie Towaru. O zachowaniu terminu do złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia decyduje data wysłania oświadczenia o odstąpieniu.
 5. W przypadku stwierdzenia realizacji Usługi w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, Użytkownik ma prawo złożyć reklamację na adres Usługodawcy.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Użytkownika.

8. DANE OSOBOWE

 1. W trakcie korzystania z funkcjonalności Witryny Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia 2016/679.
 2. Klauzula przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim dane będą przetwarzane w związku z wykonywaniem Usług zawarta jest w Polityce prywatności.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, z ważnych powodów, w następujących przypadkach:
  • gdy zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie
  • obowiązującego prawa lub;
  • w razie zmian technicznych wymagających modyfikacji zasad świadczenia usług;
  • w celu realizacji obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.
 2. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na Witrynie i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przed zamówieniem Rezerwacji lub korzystania z innych Usług. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwi skorzystanie z Usług.
 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie sklepu internetowego mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych odpowiednich ustaw.
 4. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem
 5. odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Witryny.
 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2023.

Ups, chyba za szybko dorosłeś!

Cieszymy się z Twojego zainteresowania, ale wróć tutaj, gdy będziesz miał już 18 lat. Pamiętaj, że odpowiedzialność jest zawsze w modzie i nigdy nie jest za wcześnie, aby zacząć ją praktykować.