Zadzwoń

+ 48 692 696 313

Wyślij email

urbaneksklep@gmail.com

38- 420 Korczyna

ul. St. Pigonia 26

Regulamin

sklepu internetowego Urbanek
obowiązująca od 1 sierpnia 2023 r.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Urbanek, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie sklepu, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie sklepu są fabrycznie nowe, o ile w ofercie nie zostało wyraźnie wskazane inaczej. Regulamin dotyczy sprzedaży wyłącznie Towarów niezawierających alkoholu. Sprzedaż alkoholu prowadzona jest w Sklepie stacjonarnym.

1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Urbanek dostępny pod adresem internetowym https://urbanek.agro.pl/sklep/ prowadzony jest przez Gospodarstwo Rolne Urbanek Andrzej ul. Stanisława Pigonia 26, 38-420 Korczyna; NIP: 684 255 76 63.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego i określa zasady korzystania oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość.

2. Definicje

 1. Sprzedawca – Gospodarstwo Rolne Urbanek Andrzej ul. , 38-420 Korczyna; NIP: 684 255 76 63
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://urbanek.agro.pl/sklep/
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w Sklepie internetowym.
 4. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, która korzysta ze Sklepu internetowego.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego
 8. Regulamin świadczenia usług – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Witrynę https://urbanek.agro.pl stanowiący odrębny dokument opublikowany na Witrynie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.
 10. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – Usługa świadczona zgodnie z Regulaminem świadczenia usług.
 12. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą dostępna w Sklepie internetowym, a przypadku Rezerwacji w Sklepie.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.
 14. Witryna – strona internetowa pod adresem https://urbanek.agro.pl.
 15. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2020 poz.1740 ze zm.)
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

3. Kontakt ze Sklepem internetowym

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Stanisława Pigonia 26, 38-420 Korczyna
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@urbanek.agro.pl
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 23 2030 0045 1110 0000 0413 7420
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie lub Witrynie.

4. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary niezbędne są:
  • dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu;
  • aktualnej przeglądarki internetowej:
  • Chrome; Firefox; MS Internet Explorer; Microsoft Edge; Opera lub Safari w najnowszej wersji;
  • przeglądarka musi umożliwiać wykonywanie skryptów JavaScript oraz zezwalać na przechowywanie plików cookies niezbędnych do funkcjonowania Witryny

5. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 3. Zasady Rezerwowania Towarów zawierających alkohol określa Regulamin świadczenia usług.
 4. Ceny w Sklepie internetowym są podane w polskich złotych i uwzględniają podatek od towarów i usług wg stawek na dzień przyjęcia Zamówienia. Podane ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy podczas składania Zamówienia.
 5. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie internetowym w polu zawierającym opis Towaru lub przesłana w wiadomości e-mail przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

6. Zasady składania Zamówienia

 1. Z uwagi na sezonowość Towarów, informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu internetowego nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia oraz dodatkowe cechy jeśli są dostępne, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  2. przejść do Koszyka i kliknąć „Zamówienie”;
  3. a następnie wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
  5. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”.
 4. Złożenie Zamówienia, o którym mowa w ust. 3, stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży będących przedmiotem Zamówienia. W przypadku gdy Zamówienie obejmuje Towary zawierające alkohol odbiór możliwy jest jedynie w Sklepie stacjonarnym przez osoby pełnoletnie i trzeźwe.

7. Oferowane metody dostawy oraz płatności

  1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
   1. Przesyłka kurierska,
   2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem Sklep
  2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
   1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
   2. Płatności elektroniczne – PayU, PayPal.
  3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Witryny oraz każdorazowo są dostępne do wyboru w ramach Zamówienia.
  4. Koszt dostawy jest kalkulowany na podstawie całkowitej wagi zamówienia i przedstawia się następująco:

   Do 1 kg: 25,09 zł brutto
   3,5 kg: 25,09 zł brutto
   7 kg: 25,09 zł brutto
   15 kg: 25,09 zł brutto
   22 kg: 53,32 zł brutto
   6 kg: 77,92 zł brutto

   Uwaga: Podane kwoty dotyczą całego zamówienia – nie są doliczane do poszczególnych produktów w koszyku.

   Przy zamówieniu o wartości powyżej 500 zł dostawa jest darmowa.

8. Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą – z zastrzeżeniem ust. 8.3 – następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji, przedstawia własne warunki lub odrzuca ofertę. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. W przypadku modyfikacji treści oferty przez Sprzedawcę, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta po otrzymaniu akceptacji przez Klienta. W przeciwnym wypadku Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki – Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  3. płatności przy odbiorze osobistym przesyłki – Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w Siedzibie firmy w terminie 7 dni od przekazania informacji o możliwości odbioru, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 6), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. Jeśli nie wskazano inaczej liczba dni określa dni robocze.
 5. W przypadku zamówienia Towaru o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się w następujący sposób:
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 9. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Towaru, będzie on gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w odrębnej wiadomości e-mail lub telefonicznie. Towary zawierające alkohol dostępne są wyłącznie do odbioru osobistego lub przez pełnomocnika.
 10. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.
 11. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 12. Dostawa Towarów poza granice Polski jest wyceniana indywidualnie i nie obejmuje przesyłek pobraniowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku wskazania przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy i nie usunięcia błędu w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Sprzedawcę.
 13. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowego adresu lub bezpodstawnej odmowy odebrania przesyłki, Klienta obciążają koszty podjętej próby doręczenia. Koszty te zostaną potrącone z wpłaconych środków, bez dalszych oświadczeń w tym zakresie.
 14. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny.

9. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży (Umowy) bez podania przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia przesyłki z Towarem Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Podany wzór jest przykładowy i jego wykorzystanie nie jest obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą;
  2. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
  3. zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument i Sprzedawca uzgodnią inną metodę;
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu wiarygodnego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 9. Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni;
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, a także wszelkie koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;
 11. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. W przypadku gdy ze względu na charakter Towaru nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Towaru, będzie się znajdować w opisie Towaru w Sklepie internetowym.
 13. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

10. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Towary nowe.
 2. Sprzedawca dostarcza produkty pozbawione wad fizycznych i prawnych, chyba, że wada stanowi cechę produktu wskazaną w opisie.
 3. W przypadku wystąpienia niewskazanej w opisie niezgodności Towaru z Umową, Klient ma prawo do zgłoszenia niezgodności z umową („Reklamacja”) zgodnie z ustawą o prawach konsumenta. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony Umowy Sprzedaży wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w Reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Do skutecznego złożenia Reklamacji w ramach Umowy Sprzedaży wymagane jest określenie konkretnego Towaru objętego Reklamacją oraz przekazanie na wyraźne żądanie Sprzedawcy reklamowanego Towaru Sprzedawcy celem oceny zasadności roszczeń.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Reklamacji. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy z dopiskiem „reklamacja”.
 9. W przypadku, gdy na Towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Towaru w Sklepie internetowym oraz dostarczone z Towarem.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

12. Usługi nieodpłatne

 1. Zgodnie z Regulaminem świadczenia usług Klienci maja prawo do korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną niezależnie od nabywania Towarów w Sklepie internetowym
 2. Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę przez czas nieokreślony.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych Usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu świadczenia usług.

13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Sklepu internetowego określa Polityka Prywatności.

14. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn – to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje poprzez informację w Witrynie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 i obowiązuje do odwołania.

Ups, chyba za szybko dorosłeś!

Cieszymy się z Twojego zainteresowania, ale wróć tutaj, gdy będziesz miał już 18 lat. Pamiętaj, że odpowiedzialność jest zawsze w modzie i nigdy nie jest za wcześnie, aby zacząć ją praktykować.